Chuyển đến nội dung chính

Cục Quy chế lao động

Vào tháng 7 năm 2023, các quy định của Bộ Lao động Philadelphia liên quan đến Văn phòng Bảo vệ Người lao động có hiệu lực. Các quy định mới phác thảo thực tiễn và thủ tục thực thi các luật này trong Bộ luật Philadelphia.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Cục Quy chế Lao động - Tháng 7 năm 2023 PDF Các quy định này phác thảo thực tiễn và thủ tục thực thi các luật này trong Bộ luật Philadelphia. 16 Tháng Một, 2024
Lên trên