Chuyển đến nội dung chính

Thẻ điểm của các cơ quan ô cộng đồng

Bộ Dịch vụ Nhân sinh Philadelphia (DHS), hợp tác với Cơ quan Ô dù Cộng đồng (CUA) trình bày Thẻ điểm CUA Cải thiện Kết quả cho Trẻ em (IOC) đầu tiên — mang lại mức độ minh bạch, trách nhiệm giải trình và cam kết chưa từng có đối với trách nhiệm to lớn trong việc phục vụ trẻ em và thanh thiếu niên Philadelphia đã bị ảnh hưởng bởi lạm dụng hoặc bỏ mặc. IOC là một quan hệ đối tác công-tư, trong đó sự hợp tác là chìa khóa. Bằng cách đo lường các yếu tố đã được chứng minh là giúp trẻ em tham gia phúc lợi trẻ em thành công, Thẻ điểm CUA đảm bảo rằng trọng tâm của chúng tôi luôn là cải thiện kết quả cho trẻ em, thanh thiếu niên và gia đình.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Cải thiện Kết quả cho Thẻ điểm của Cơ quan Bảo trợ Cộng đồng Trẻ em, Năm Tài chính 2022 PDF Đây là Bảng điểm CUA thứ sáu và là báo cáo thứ năm đo lường tiến độ từ năm tài chính 2017 (năm tài chính 2017). Thẻ điểm CUA đo lường chất lượng thực hành theo thời gian của 10 khu vực CUA của Thành phố. CUA chịu trách nhiệm quản lý trường hợp hàng ngày của trẻ em và gia đình có liên quan đến DHS. 04 Tháng Mười Hai, 2023
Cải thiện Kết quả cho Thẻ điểm của Cơ quan Bảo trợ Cộng đồng Trẻ em, Năm Tài chính 2021 PDF Đây là thẻ điểm của Cơ quan Ô dù Cộng đồng (CUA) thứ năm và là báo cáo thứ tư đo lường tiến độ từ năm cơ sở năm tài chính 2017 (FY2017). Thẻ điểm CUA đo lường chất lượng thực hành theo thời gian của 10 khu vực CUA của Thành phố, được điều hành bởi sáu tổ chức. CUA chịu trách nhiệm quản lý trường hợp hàng ngày của trẻ em và gia đình có liên quan đến Bộ Dịch vụ Nhân sinh Philadelphia. Tháng Một 4, 2022
Cải thiện Kết quả cho Thẻ điểm của Cơ quan Bảo trợ Cộng đồng Trẻ em, Năm Tài chính 2020 PDF Đây là thẻ điểm của Cơ quan Ô dù Cộng đồng (CUA) thứ tư và là báo cáo thứ ba đo lường tiến độ từ năm cơ sở năm tài chính 2017 (FY2017). Thẻ điểm CUA đo lường chất lượng thực hành theo thời gian của 10 khu vực CUA của Thành phố, được điều hành bởi sáu tổ chức. CUA chịu trách nhiệm quản lý trường hợp hàng ngày của trẻ em và gia đình có liên quan đến Bộ Dịch vụ Nhân sinh Philadelphia. Tháng Mười Hai 17, 2020
Cải thiện Kết quả cho Thẻ điểm của Cơ quan Bảo trợ Cộng đồng Trẻ em, Năm Tài chính 2019 PDF Năm tài chính 2019 là Thẻ điểm của Cơ quan Ô dù Cộng đồng thứ ba. Thẻ điểm CUA phản ánh cam kết của chúng tôi về tính minh bạch là cách tốt nhất để cung cấp trách nhiệm giải trình, học hỏi và phát triển với tư cách là chính phủ và nhà cung cấp, và tiếp tục cải thiện kết quả cho trẻ em, thanh thiếu niên và gia đình nhận các dịch vụ phúc lợi trẻ em. Tháng Mười Hai 4, 2019
Cải thiện Kết quả cho Thẻ điểm của Cơ quan Bảo trợ Cộng đồng Trẻ em, Năm Tài chính 2018 PDF Năm tài chính 2018 (ngày 1 tháng 7 năm 2017 - ngày 30 tháng 6 năm 2018) là Thẻ điểm sau cơ sở đầu tiên. Thẻ điểm CUA phản ánh cam kết của chúng tôi về tính minh bạch là cách tốt nhất để cung cấp trách nhiệm giải trình, học hỏi và phát triển với tư cách là chính phủ và nhà cung cấp, và tiếp tục cải thiện kết quả cho trẻ em, thanh thiếu niên và gia đình nhận các dịch vụ phúc lợi trẻ em. Tháng Mười Một 7, 2018
Cải thiện Kết quả cho Thẻ điểm của Cơ quan Bảo trợ Cộng đồng Trẻ em, Năm Tài chính 2017 PDF Thẻ điểm cải thiện kết quả cho trẻ em hàng năm đầu tiên cho các cơ quan ô cộng đồng (CUA). Tháng Mười 18, 2017
Đầu trang