Chuyển đến nội dung chính

Criminal Justice Community Advisory Committee Báo cáo thường niên

Vai trò của Ủy ban Cố vấn Cộng đồng Tư pháp Hình sự (CAC) là hỗ trợ và đóng góp vào việc thực hiện kế hoạch cải cách của Philadelphia.

Trang này chứa các báo cáo hàng năm được tạo bởi CAC. Các báo cáo phác thảo nền tảng, mục đích và cấu trúc của CAC, tác động của CAC và những thành tựu trong năm qua, những trở ngại mà CAC phải đối mặt và các mục tiêu và khuyến nghị trong tương lai.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Báo cáo thường niên của Ủy ban Cố vấn Cộng đồng 2020-2021 PDF Tháng Mười Hai 22, 2021
Đầu trang