Chuyển đến nội dung chính

Kế hoạch công bằng chủng tộc tạm thời của coronavirus

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Kế hoạch công bằng chủng tộc tạm thời của coronavirus PDF Tài liệu này tóm tắt những gì Bộ Y tế biết về bất bình đẳng chủng tộc và sắc tộc và COVID-19, và những nỗ lực của chúng tôi để giảm những chênh lệch đó. Tháng Bảy 27, 2020
Kế hoạch công bằng chủng tộc tạm thời của coronavirus - Tóm tắt điều hành PDF Bản tóm tắt điều hành của Kế hoạch Công bằng chủng tộc Tạm thời của Coronavirus. Tháng Bảy 27, 2020
Lên trên