Chuyển đến nội dung chính

Tờ rơi Chương trình Cải thiện Đời sống Cộng đồng (CLIP)

CLIP bao gồm một số chương trình dành riêng để cải thiện diện mạo của các khu phố ở Philadelphia. Các chương trình này tối đa hóa hiệu quả của chúng bằng cách làm việc với người dân và doanh nghiệp để xây dựng cộng đồng bền vững. Tập sách nhỏ này có thêm thông tin về các chương trình CLIP như Nhóm giảm giá Graffiti và Chương trình Lô trống.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Tập sách nhỏ về Chương trình Cải thiện Đời sống Cộng đồng (CLIP) PDF Tập sách nhỏ 2024 mô tả các chương trình, dịch vụ và kết quả của CLIP. 20 Tháng Năm, 2024
Đầu trang