Chuyển đến nội dung chính

Đóng cửa và cảnh báo

Với hàng ngàn sự kiện mỗi năm, Philadelphia Parks & Recreation có kế hoạch đóng cửa đường và gián đoạn hoạt động. Dưới đây là các tài liệu liên quan đến các hoạt động này. Để biết thêm thông tin về các hoạt động của Parks & Rec, hãy truy cập trang Những việc cần làm hoặc sử dụng công cụ tìm.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Đầu trang