Chuyển đến nội dung chính

Tài liệu đơn xin đánh giá thiết kế dân sự (CDR)

Sử dụng các tài liệu này để nhận Đánh giá Thiết kế Công dân (CDR) từ Ủy ban Quy hoạch Thành phố Philadelphia (PCPC).

XIN LƯU Ý: Bằng chứng về việc gửi thư cho cuộc họp cộng đồng hiện được yêu cầu như một thành phần của bản đệ trình cho Đánh giá Thiết kế Công dân.

Vui lòng cung cấp bản sao của “Giấy chứng nhận gửi thư” để thông báo cho cuộc họp của Tổ chức Cộng đồng đã Đăng ký.

Đầu trang