Chuyển đến nội dung chính

Công cụ tính toán tạo chất thải tòa nhà

Công cụ tính toán tạo chất thải tòa nhà giúp bạn ước tính lượng chất thải mà cơ sở của bạn tạo ra. Với thông tin này, bạn có thể xác định các cơ hội tái chế và chuyển hướng chất thải.

Sử dụng công cụ này để:

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Công cụ tính toán tạo chất thải xây dựng xls x Một bảng tính ước tính lượng chất thải mà cơ sở của bạn tạo ra hàng tháng. Ngày 31 tháng 1 năm 2019
Đầu trang