Chuyển đến nội dung chính

Đơn xin và quy định của nhà cung cấp đào tạo Bouncer

Các giảng viên và cơ sở đào tạo Bouncer cung cấp các khóa học cho những người muốn làm việc như những người bảo lãnh. Tại Philadelphia, tất cả các nhà cung cấp phải đáp ứng các yêu cầu cụ thể và được phê duyệt để cung cấp đào tạo bouncer từ Văn phòng Giám đốc Điều hành.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Người hướng dẫn đào tạo Bouncer hoặc đơn xin cơ sở PDF Sử dụng biểu mẫu này để áp dụng để cung cấp các khóa đào tạo bouncer. Tháng Hai 26, 2021
Các quy định về tập huấn bouncer PDF Các quy định đào tạo Bouncer từ Văn phòng Giám đốc Điều hành, liên quan đến Chương 9-3700 của Bộ luật Philadelphia. Tháng Hai 26, 2021
Đầu trang