Chuyển đến nội dung chính

Đơn xin cấp chứng chỉ Body Artist

Bộ Y tế Công cộng chứng nhận các nghệ sĩ cơ thể ở Philadelphia. Sử dụng các biểu mẫu này để xin chứng chỉ nghệ sĩ cơ thể, bao gồm chứng chỉ tạm thời và học việc.

Tìm hiểu thêm về cách đăng ký chứng nhận nghệ sĩ cơ thể.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Đơn xin Cơ sở Nghệ thuật Cơ thể (có thể điền) PDF Hình thức được chứng nhận là cơ sở nghệ thuật cơ thể. 27 Tháng Ba, 2024
Đơn xin cấp Chứng chỉ Nghệ sĩ Nghệ thuật Cơ thể/Học việc (có thể điền) PDF Mẫu để được chứng nhận là một nghệ sĩ cơ thể hoặc người học việc. 27 Tháng Ba, 2024
Đơn xin cấp Giấy chứng nhận nghệ sĩ nghệ thuật cơ thể tạm thời (có thể điền) PDF Hình thức được chứng nhận là một nghệ sĩ cơ thể tạm thời. 27 Tháng Ba, 2024
Nhà cung cấp đào tạo mầm bệnh qua đường máu (BBP) được phê duyệt cho các nghệ sĩ/người học việc nghệ thuật cơ thể PDF Danh sách các nhà cung cấp đào tạo mầm bệnh truyền qua đường máu (BBP) đã được phê duyệt cho các nghệ sĩ/người học việc nghệ thuật cơ thể. 3 Tháng Tư, 2024
Lên trên