Chuyển đến nội dung chính

Nguyên tắc giá trị tốt nhất

Thành phố hiện có thể xem xét nhiều hơn giá cả khi trao hợp đồng, mở ra cơ hội mới cho Thành phố và các nhà cung cấp đủ điều kiện. Những hướng dẫn này phác thảo các quy định mới.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Nguyên tắc giá trị tốt nhất PDF Hướng dẫn trao một số hợp đồng nhất định dựa trên giá trị tốt nhất cho Thành phố. Tháng Sáu 28, 2017
Đầu trang