Chuyển đến nội dung chính

Ứng dụng chương trình bảo vệ sao lưu tầng hầm

Chương trình Bảo vệ Sao lưu Tầng hầm cung cấp các nâng cấp hệ thống ống nước miễn phí cho những chủ nhà trải nghiệm nước sao lưu qua các thiết bị ở tầng hầm trong thời tiết ẩm ướt. Tóm tắt chương trình và mẫu đơn xin bao gồm chi tiết lợi ích chương trình, yêu cầu đủ điều kiện và mẫu đơn đăng ký.

Chương trình được điều hành bởi Sở Nước Philadelphia.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Tóm tắt chương trình bảo vệ sao lưu tầng hầm và mẫu đơn xin PDF Tóm tắt và đơn xin Chương trình Bảo vệ Dự phòng Tầng hầm của Sở Nước Philadelphia (BBPP). 4 Tháng Ba, 2021
Đầu trang