Chuyển đến nội dung chính

Phương pháp thẩm định, lượng định, đánh giá tài sản

Trang này chứa tổng quan về các phương pháp thẩm định, lượng định, đánh giá tài sản được sử dụng bởi Văn phòng Đánh giá Tài sản (OPA).

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Năm thuế 2023 Phương pháp Định giá Thẩm định Hàng loạt PDF Tổng quan về phương pháp định giá thẩm định hàng loạt được sử dụng cho năm tính thuế 2023. 25 Tháng Năm, 2022
Bản đồ khu vực đánh giá lại năm thuế 2023 PDF Bản đồ các khu vực địa lý được sử dụng trong định giá năm tính thuế 2023. 25 Tháng Năm, 2022
Bản đồ GMA Đánh giá lại Năm thuế 2023 PDF Bản đồ các Khu vực Thị trường Địa lý được sử dụng trong định giá năm tính thuế 2023. 25 Tháng Năm, 2022
Bản đồ GMA Đánh giá lại Năm thuế 2023 với đường phố PDF Bản đồ các Khu vực Thị trường Địa lý được sử dụng trong định giá năm tính thuế 2023 với các đường phố thành phố được đánh dấu. 25 Tháng Năm, 2022
Định giá Thẩm định Hàng loạt Năm Thuế 2019 PDF Tổng quan về phương pháp định giá thẩm định hàng loạt được sử dụng cho năm tính thuế 2019. 3 Tháng Năm, 2019
Lên trên