Chuyển đến nội dung chính

Đăng ký để bắt đầu Chương trình Thử nghiệm Cộng đồng COVID-19

Sở Y tế Công cộng Philadelphia đang hợp tác với PMHCC, Inc., một tổ chức phi lợi nhuận địa phương, để tìm kiếm các đề xuất từ các tổ chức đủ điều kiện để thực hiện Chương trình Thử nghiệm Cộng đồng COVID-19.

 

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Yêu cầu Đề xuất Chương trình Thử nghiệm Cộng đồng COVID-19 (RFP) PDF Các tổ chức đủ điều kiện được mời nộp đơn xin RFP để thực hiện Chương trình Thử nghiệm Cộng đồng COVID-19. Tháng Bảy 28, 2020
Lên trên