Chuyển đến nội dung chính

Nghiên cứu tỷ lệ hàng năm

Báo cáo hàng năm của Văn phòng Đánh giá Tài sản về cách đánh giá so với doanh số bán hàng gần đây.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Nghiên cứu Tỷ lệ Dân cư Năm thuế 2023 PDF Một nghiên cứu so sánh đánh giá năm tính thuế 2023 với doanh số bán hàng. Tháng Bảy 15, 2022
Nghiên cứu Tỷ lệ Dân cư Năm Thuế 2020 PDF Một nghiên cứu so sánh đánh giá năm thuế 2020 với doanh số bán hàng. 3 Tháng Năm, 2019
Lên trên