Chuyển đến nội dung chính

Hướng dẫn báo cáo trọng tải tái chế Act 101

Người vận chuyển, bộ xử lý và máy phát điện lớn các vật liệu có thể tái chế sau tiêu dùng phải nộp báo cáo Đạo luật PA 101 hàng năm. Các báo cáo phải được gửi trực tuyến.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Hướng dẫn báo cáo tuân thủ tái chế FM-11 Act 101 PDF Hướng dẫn báo cáo tái chế cho các cơ sở thương mại, thành phố và tổ chức. Tháng Sáu 15, 2021
Danh sách kiểm tra hướng dẫn báo cáo tái chế hàng năm FM-12 PDF Hướng dẫn báo cáo tái chế cho người vận chuyển chất thải/tái chế, các công ty phá hủy tài liệu hoặc các công ty khác vận chuyển rác tái chế được tạo ra ở Philadelphia. Tháng Sáu 15, 2021
Lên trên