Chuyển đến nội dung chính

Tài liệu đánh giá kế hoạch tăng tốc

Bộ Giấy phép và Thanh tra (L & I) cấp giấy phép xây dựng. Đối với một số giấy phép, bạn có thể trả một khoản phí để đơn xin của bạn được xem xét nhanh hơn. Đây được gọi là Đánh giá kế hoạch tăng tốc.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Mẫu yêu cầu xem xét kế hoạch tăng tốc PDF Sử dụng biểu mẫu này để yêu cầu xem xét kế hoạch tăng tốc. Tháng Chín 2, 2020
Lên trên