Chuyển đến nội dung chính

Ảnh chụp nhanh dữ liệu về tái nhập và tái phạm ở Philadelphia

Tính toán Tỷ lệ Tái phạm Thống nhất cho Philadelphia cung cấp một ảnh chụp nhanh dữ liệu về việc tái nhập cảnh và tái phạm ở Philadelphia, tập trung vào những người được thả ra khỏi nhà tù của tiểu bang và địa phương vào năm 2015. Báo cáo này được thực hiện bởi Tiểu ban Dữ liệu và Số liệu của Liên minh Tái nhập cảnh Philadelphia, tổ chức này tập hợp các cơ quan và tổ chức làm việc về tái nhập cảnh ở Philadelphia lại với nhau để giảm thiểu tái phạm. Đây là dự án lớn đầu tiên của tiểu ban, được thúc đẩy bởi mục tiêu tăng tính chính xác, tính sẵn có, chia sẻ và ra quyết định và với dữ liệu về việc tái nhập cảnh ở Philadelphia.

Tìm hiểu thêm về Liên minh tái nhập Philadelphia trên trang web của nó.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Tính tỷ lệ tái phạm thống nhất cho Philadelphia: Báo cáo đầy đủ PDF Tính toán Tỷ lệ Tái phạm Thống nhất cho Philadelphia cung cấp một ảnh chụp nhanh dữ liệu về việc tái nhập cảnh và tái phạm ở Philadelphia, tập trung vào những người được thả ra khỏi nhà tù của tiểu bang và địa phương vào năm 2015. Tháng Tư 2, 2018
Tính tỷ lệ tái phạm thống nhất cho Philadelphia: Tóm tắt điều hành PDF Tóm tắt điều hành của báo cáo đầy đủ về tái nhập cảnh và tái phạm ở Philadelphia Tháng Ba 12, 2018
Đầu trang