Chuyển đến nội dung chính

Hướng dẫn nộp Mẫu 1099

Sử dụng các hướng dẫn này để tìm hiểu về quy trình nộp 1099 của Thành phố. Mẫu 1099 phải được nộp bằng điện tử thông qua Trung tâm Thuế Philadelphia. Bộ Doanh thu không còn chấp nhận đĩa CD và các phương tiện điện tử khác qua thư.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Hướng dẫn nộp Mẫu 1099 2023 (tiếng Anh) PDF Tháng Mười Một 17, 2023
Hướng dẫn nộp Mẫu 1099 năm 2022 (tiếng Anh) PDF 21 Tháng Hai, 2023
Hướng dẫn nộp Mẫu 1099 năm 2021 (tiếng Anh) PDF Tháng Mười Hai 3, 2021
Hướng dẫn nộp Mẫu 1099 năm 2020 (tiếng Anh) PDF Tháng Mười Hai 9, 2020
Hướng dẫn nộp Mẫu 1099 năm 2019 (tiếng Anh) PDF Tháng Hai 6, 2020
Hướng dẫn nộp Mẫu 1099 năm 2018 (tiếng Anh) PDF Tháng Mười Hai 26, 2018
Hướng dẫn nộp Mẫu 1099 năm 2017 (tiếng Anh) PDF Ngày 2 tháng 1 năm 2018
Đầu trang