Chuyển đến nội dung chính

Đăng ký di chúc

Tìm kiếm giấy phép kết hôn

Sử dụng tìm kiếm này để tìm hồ sơ hôn nhân Philadelphia từ năm 1995 trở lên. Việc tìm kiếm sẽ trả lại số giấy phép kết hôn, mà bạn có thể sử dụng để yêu cầu một bản sao của hồ sơ.

  • Bạn phải nhập ít nhất một họ của người nộp đơn.
  • Để mở rộng kết quả của bạn, hãy nhập một phần họ. (Ví dụ: “S mi” sẽ trả về kết quả cho Smith, Smithton và những người khác.)
  • Để thu hẹp kết quả của bạn, hãy nhập tên của người nộp đơn hoặc phạm vi ngày cho cuộc hôn nhân của họ. Bạn không thể tìm kiếm theo phạm vi ngày cho các bản ghi trước năm 2007.

Nếu bạn không tìm thấy hồ sơ bạn cần, bạn có thể gửi yêu cầu đến Sổ đăng ký di chúc.

Đầu trang