Chuyển đến nội dung chính

Văn phòng Nhân sự

Miễn cư trú

Để có được một công việc với Thành phố, bạn phải đáp ứng các yêu cầu cư trú nhất định:

  • Các vị trí được miễn: Bạn phải chuyển đến Philadelphia trong vòng sáu tháng sau ngày hẹn.
  • Các vị trí công vụ: bạn phải sống ở Philadelphia trong một năm trước ngày hẹn của bạn.

Những yêu cầu này đã được miễn cho một số vị trí nhất định. Bạn có thể tìm thấy một danh sách các miễn trừ dưới đây.

Lên trên