Chuyển đến nội dung chính

Bảng đề cử giáo dục

Hỗ trợ các trường Philadelphia bằng cách tuyển dụng, xem xét và giới thiệu các ứng cử viên của Hội đồng Giáo dục.

Bảng đề cử giáo dục

Những gì chúng tôi làm

Hội đồng Đề cử Giáo dục mời các ứng cử viên cho Hội đồng Giáo dục, xem xét các ứng viên và đưa ra các khuyến nghị cho thị trưởng. Thị trưởng bổ nhiệm các thành viên vào hội đồng quản trị.

Như đã nêu trong Điều lệ Thành phố, Hội đồng Đề cử Giáo dục được chỉ định bởi thị trưởng. Thị trưởng triệu tập Hội đồng Đề cử Giáo dục khi các vị trí tuyển dụng của hội đồng phải được lấp đầy hoặc một nhiệm kỳ thị trưởng mới bắt đầu một quy trình bổ nhiệm hội đồng quản trị mới.

Kết nối

E-mail ednominatingpanel@phila.gov

Gửi bình luận công khai

Giai đoạn bình luận công khai của Hội đồng Đề cử Giáo dục mở cửa từ ngày 5 tháng 3 năm 2024 đến ngày 1 tháng 5 năm 2024.

Lên trên