Chuyển đến nội dung chính

Tài liệu Kế hoạch Cơ hội Kinh tế Mua sắm

Văn phòng Cơ hội Kinh tế là một bộ phận của Bộ Thương mại. Kế hoạch Cơ hội Kinh tế (EOP) là một tài liệu được tạo ra để đảm bảo sử dụng các doanh nghiệp thiểu số, phụ nữ và người khuyết tật theo hợp đồng trên 100.000 đô la. Các báo cáo trên trang này dành cho Sở Mua sắm của Thành phố Philadelphia.

Mua sắm EOP

Tiêu đề Mô tả Category Tác giả Ngày Định dạng
Mua sắm EOP Bid S2Z58790 PDF Tháng Bảy 24, 2018
Mua sắm EOP Bid S2Z57010 PDF Tháng Bảy 24, 2018
Mua sắm EOP Bid S3Z58730 PDF Tháng Bảy 24, 2018
Mua sắm EOP Bid B2214337 PDF Tháng Chín 8, 2022
Mua sắm EOP Bid B2214965 PDF Tháng Mười Một 2, 2022
Đấu thầu EOP B2215218 PDF Ngày 11 tháng 1 năm 2023
Lên trên