Chuyển đến nội dung chính

Tài liệu Kế hoạch Cơ hội Kinh tế của Sở Nước Philadelphia

Văn phòng Cơ hội Kinh tế là một bộ phận của Bộ Thương mại. Kế hoạch Cơ hội Kinh tế (EOP) là một tài liệu được tạo ra để đảm bảo sử dụng các doanh nghiệp thiểu số, phụ nữ và người khuyết tật theo hợp đồng trên 100.000 đô la. Các báo cáo trên trang này dành cho Sở Nước Philadelphia. Tài liệu bao gồm là từ năm 2016 trở lên. Nếu bạn cần truy cập vào EOP từ một ngày trước đó, hãy gửi email tới business@phila.gov.

Các Kế hoạch Cơ hội Kinh tế của Sở Nước Philadelphia (EOP)

Tiêu đề Mô tả Category Tác giả Ngày Định dạng
Giá thầu nước EOP 2571 PDF 14 Tháng Năm, 2024
Giá thầu nước EOP 2562 PDF 14 Tháng Năm, 2024
Giá thầu nước EOP 2704ELB PDF 29 Tháng Tư, 2024
Giá thầu nước EOP 2562 PDF 29 Tháng Tư, 2024
Giá thầu nước EOP 2558 PDF 29 Tháng Tư, 2024
Giá thầu nước EOP 2557 PDF 29 Tháng Tư, 2024
Giá thầu nước EOP 2556 PDF 26 Tháng Tư, 2024
Giá thầu nước EOP 2551 PDF 26 Tháng Tư, 2024
Giá thầu EOP nước 2550 PDF 13 Tháng Năm, 2024
Giá thầu EOP nước 2549 PDF 26 Tháng Tư, 2024
Giá thầu EOP nước 2548 PDF 26 Tháng Tư, 2024
Giá thầu EOP nước 2545R PDF 26 Tháng Tư, 2024
Giá thầu EOP nước 2522 PDF 26 Tháng Tư, 2024
Giá thầu EOP nước 2426 PDF 26 Tháng Tư, 2024
Giá thầu EOP nước 2423 PDF 26 Tháng Tư, 2024
Giá thầu EOP nước 2416 PDF 26 Tháng Tư, 2024
Giá thầu EOP nước 2155 PDF 26 Tháng Tư, 2024
Giá thầu EOP nước 2984 PDF 26 Tháng Tư, 2024
Giá thầu nước EOP 2554 PDF 26 Tháng Tư, 2024
Giá thầu nước EOP 2553 PDF 26 Tháng Tư, 2024
Giá thầu EOP nước 2547 PDF 26 Tháng Tư, 2024
Giá thầu EOP nước 2546 PDF 26 Tháng Tư, 2024
Giá thầu EOP nước 2423 PDF 12 Tháng Ba, 2024
Giá thầu EOP nước 2504 PDF 7 Tháng Mười Hai, 2023
Giá thầu EOP nước 2533 PDF 7 Tháng Mười Hai, 2023
Giá thầu EOP nước 2532 PDF 7 Tháng Mười Hai, 2023
Giá thầu EOP nước 2162 PDF 7 Tháng Mười Hai, 2023
Giá thầu EOP nước 2008 PDF Tháng Bảy 23, 2018
Giá thầu EOP nước 2012 PDF Tháng Tám 17, 2018
Giá thầu EOP nước 2013 PDF Tháng Tám 17, 2018
Giá thầu EOP nước 2017 PDF Tháng Bảy 23, 2018
Giá thầu EOP nước 2021 PDF Tháng Tám 17, 2018
Giá thầu EOP nước 2027 PDF Tháng Bảy 23, 2018
Giá thầu EOP nước 2028 PDF Tháng Bảy 23, 2018
Giá thầu EOP nước 2029 PDF Ngày 1 tháng 8 năm 2018
Giá thầu EOP nước 2030 PDF Tháng Bảy 23, 2018
Giá thầu EOP nước 2031 PDF Tháng Tám 17, 2018
Giá thầu EOP nước 2034 PDF Tháng Tám 17, 2018
Giá thầu EOP nước 2036 PDF Tháng Tám 17, 2018
Giá thầu EOP nước 2037 PDF Tháng Tám 17, 2018
Water EOP Bid 2045: Xây dựng chung cho Công viên Đông Resevoir ở 33 & Diamond PDF Tháng Tám 17, 2018
Giá thầu EOP nước 2046 PDF Tháng Tám 17, 2018
Giá thầu EOP nước 2047 PDF Tháng Tám 17, 2018
Giá thầu EOP nước 2050 PDF Tháng Tám 17, 2018
Giá thầu EOP nước 2051 PDF Tháng Tám 17, 2018
Giá thầu EOP nước 2052 PDF Tháng Tám 17, 2018
Giá thầu EOP nước 2054 PDF Tháng Tám 17, 2018
Giá thầu EOP nước 2057 PDF Tháng Tám 17, 2018
Giá thầu EOP nước 2058 PDF Tháng Bảy 23, 2018
Giá thầu EOP nước 2059 PDF Tháng Bảy 23, 2018
Giá thầu EOP nước 2060 PDF Tháng Bảy 23, 2018
Giá thầu EOP nước 2063 PDF Tháng Bảy 23, 2018
Giá thầu EOP nước 2065 PDF Tháng Bảy 23, 2018
Giá thầu EOP nước 2068 PDF Tháng Bảy 23, 2018
Giá thầu EOP nước 2069 PDF Tháng Bảy 23, 2018
Giá thầu EOP nước 2070 PDF Tháng Bảy 23, 2018
Giá thầu EOP nước 2072 PDF Tháng Bảy 23, 2018
Giá thầu EOP nước 2074 PDF Tháng Bảy 23, 2018
Giá thầu EOP nước 2075 PDF Tháng Bảy 23, 2018
Giá thầu EOP nước 2078 PDF Tháng Bảy 23, 2018
Giá thầu EOP nước 2079 PDF Tháng Bảy 23, 2018
Giá thầu EOP nước 2084 PDF Tháng Bảy 23, 2018
Giá thầu EOP nước 2085 PDF Tháng Bảy 23, 2018
Giá thầu EOP nước 2086 PDF Tháng Bảy 23, 2018
Water EOP Bid 2101: Const. of Green Stormwater Infrastr. ở 12th St từ Stiles - Jefferson St PDF Tháng Mười Hai 31, 2018
Giá thầu EOP nước 2154 PDF Tháng Tám 16, 2022
Giá thầu EOP nước 2166R PDF Tháng Tư 13, 2022
Giá thầu EOP nước 2184 PDF Tháng Tám 17, 2018
Water EOP Bid 2216: Cải tiến hệ thống Fluoride Baxter WTP PDF Tháng Mười Hai 31, 2018
Giá thầu EOP nước 2240 PDF Tháng Tư 13, 2022
Water EOP Bid 2219: Tòa nhà sau xử lý thay thế tại Bax ter WTP PDF Tháng Mười Hai 31, 2018
Giá thầu EOP nước 2287 PDF Tháng Sáu 29, 2022
Giá thầu EOP nước 2294 PDF Tháng Sáu 29, 2022
Giá thầu EOP nước 2300 PDF Tháng Tám 17, 2018
Giá thầu EOP nước 2310 PDF Tháng Tám 17, 2018
Giá thầu nước EOP 2312R PDF Tháng Tám 17, 2018
Giá thầu EOP nước 2315 PDF Tháng Tám 17, 2018
Giá thầu EOP nước 2328 PDF Tháng Tám 16, 2022
Giá thầu nước EOP 2340 PDF Tháng Tám 17, 2018
Giá thầu nước EOP 2342 PDF Tháng Tám 16, 2022
Giá thầu EOP nước 2346 PDF Tháng Tám 17, 2018
Giá thầu nước EOP 2356 PDF Tháng Tám 17, 2018
Giá thầu nước EOP 2358 PDF Tháng Tám 17, 2018
Giá thầu nước EOP 2363 PDF Tháng Tám 17, 2018
Giá thầu EOP nước 2365 PDF Tháng Sáu 9, 2022
Giá thầu nước EOP 2367 PDF Tháng Tám 17, 2018
Giá thầu nước EOP 2368 PDF Tháng Sáu 9, 2022
Giá thầu nước EOP 2369 PDF Tháng Tám 16, 2022
Giá thầu nước EOP 2370 PDF Tháng Tám 17, 2018
Giá thầu nước EOP 2374 PDF Tháng Tám 17, 2018
Giá thầu EOP nước 2375 PDF Tháng Tám 17, 2018
Giá thầu nước EOP 2378 PDF Tháng Sáu 29, 2022
Giá thầu nước EOP 2379 PDF Tháng Sáu 9, 2022
Giá thầu nước EOP 2387 PDF Tháng Tám 17, 2018
Giá thầu nước EOP 2392 PDF Tháng Tám 17, 2018
Giá thầu EOP nước 2397R PDF Tháng Tám 17, 2018
Giá thầu EOP nước 2399 PDF Tháng Tám 17, 2018
Giá thầu EOP nước 2507 PDF Tháng Tám 17, 2018
Giá thầu EOP nước 2512 PDF Tháng Tám 17, 2018
Giá thầu EOP nước 2517 PDF Tháng Tám 17, 2018
Giá thầu nước EOP 2551 PDF Tháng Tám 17, 2018
Giá thầu nước EOP 2554 PDF Tháng Tám 17, 2018
Giá thầu nước EOP 2556 PDF Tháng Tám 17, 2018
Giá thầu nước EOP 2558 PDF Tháng Tám 17, 2018
Giá thầu nước EOP 2562 PDF Tháng Tám 17, 2018
Giá thầu nước EOP 2579 PDF Tháng Tám 17, 2018
Giá thầu EOP nước 2586 PDF Tháng Tám 17, 2018
Giá thầu EOP nước 2587 PDF Tháng Bảy 23, 2018
Water EOP Bid 2589: Chuyển tiếp đường ống dẫn nước và xây dựng cơ sở hạ tầng xanh ở Ontario St. PDF Tháng Tám 17, 2018
Giá thầu EOP nước 2598 PDF Tháng Bảy 23, 2018
Giá thầu EOP nước 2599 PDF Tháng Tám 17, 2018
Giá thầu nước EOP 2700 PDF Tháng Bảy 23, 2018
Giá thầu nước EOP 2701 PDF Tháng Tám 17, 2018
Giá thầu nước EOP 2703 PDF Tháng Bảy 23, 2018
Giá thầu EOP nước 2706 PDF Tháng Tám 17, 2018
Giá thầu EOP nước 2708 PDF Tháng Bảy 23, 2018
Giá thầu EOP nước 2711 PDF Tháng Tám 17, 2018
Giá thầu nước EOP 2712ELB PDF Tháng Tám 17, 2018
Giá thầu EOP nước 2714 PDF Tháng Bảy 23, 2018
Giá thầu EOP nước 2716 PDF Tháng Tám 17, 2018
Giá thầu EOP nước 2717 PDF Tháng Bảy 23, 2018
Giá thầu EOP nước 2719 PDF Tháng Tám 17, 2018
Giá thầu nước EOP 2723 PDF Tháng Tám 17, 2018
Giá thầu nước EOP 2728 PDF Tháng Bảy 23, 2018
Giá thầu nước EOP 2731 PDF Tháng Tám 17, 2018
Giá thầu EOP nước 2732: Giao lộ SW Quản lý nước mưa của Bustleton Ave & Scotchbrook Dr. PDF Ngày 25 tháng 1 năm 2019
Giá thầu EOP Nước 2733: Chuyển tiếp đường ống dẫn nước ở Market St. từ 42 đến 46 St. PDF Ngày 25 tháng 1 năm 2019
Giá thầu EOP nước 2734 PDF Tháng Tám 17, 2018
Nước EOP Bid2735 PDF Tháng Tám 17, 2018
Water EOP Bid 2738: Tái thiết cống rãnh ở E. Gravers Ln. từ Ander sen St. đến Crittenden St. PDF Ngày 25 tháng 1 năm 2019
Giá thầu nước EOP 2740 PDF Tháng Bảy 23, 2018
Giá thầu nước EOP 2741 PDF Tháng Bảy 23, 2018
Giá thầu nước EOP 2744 PDF Tháng Bảy 23, 2018
Water EOP Bid 2746: Chuyển tiếp đường ống dẫn nước và xây dựng cơ sở hạ tầng xanh ở Med ary St. PDF Ngày 25 tháng 1 năm 2019
Giá thầu EOP nước 2747: Chuyển tiếp đường ống dẫn nước từ Ford Rd. đến Belmont Ave. PDF Ngày 25 tháng 1 năm 2019
Water EOP Bid 2748: Xây dựng Cơ sở hạ tầng Xanh ở 29th St. và Chalmers Ave. PDF Ngày 25 tháng 1 năm 2019
Water EOP Bid 2750: Xây dựng Cơ sở hạ tầng Xanh ở Chelten Ave từ N. 18 St. đến 17 St. PDF Tháng Tám 17, 2018
Giá thầu nước EOP 2751 PDF Tháng Bảy 23, 2018
Giá thầu EOP của Water 2752: Chuyển tiếp đường ống dẫn nước ở Queen St. từ 4th St. đến thứ 5 PDF Ngày 25 tháng 1 năm 2019
Giá thầu nước EOP 2755 PDF Ngày 1 tháng 8 năm 2018
Giá thầu nước EOP 2756 PDF Tháng Bảy 23, 2018
Giá thầu nước EOP 2757 PDF Tháng Bảy 23, 2018
Giá thầu nước EOP 2758 PDF Tháng Bảy 23, 2018
Giá thầu nước EOP 2759 PDF Tháng Bảy 23, 2018
Water EOP Bid 2760: Rơle of Water Mains Giao lộ NW của West Hunting Park Ave. & Westmoreland PDF Tháng Tám 17, 2018
Giá thầu nước EOP 2761 PDF Tháng Bảy 23, 2018
Giá thầu nước EOP 2762 PDF Tháng Bảy 23, 2018
Giá thầu nước EOP 2766ELB PDF Tháng Bảy 24, 2018
Giá thầu nước EOP 2769 PDF Tháng Bảy 23, 2018
Water EOP Bid 2771: Hợp đồng dịch vụ nửa năm cho việc lát đường PDF Ngày 25 tháng 1 năm 2019
Giá thầu EOP nước 2772: Chuyển tiếp đường ống dẫn nước ở Endicott St. từ Southhampton PDF Ngày 25 tháng 1 năm 2019
Giá thầu nước EOP 2775ELB PDF Tháng Bảy 23, 2018
Giá thầu nước EOP 2779 PDF Tháng Bảy 23, 2018
Giá thầu nước EOP 2785ELB PDF Tháng Bảy 23, 2018
Water EOP Bid 2789: Thay thế nồi hơi trong tòa nhà hóa chất tại Bel mont WTP PDF Tháng Mười Hai 31, 2018
Giá thầu EOP nước 2790 PDF Tháng Bảy 23, 2018
Giá thầu nước EOP 2791 PDF Tháng Bảy 23, 2018
Giá thầu nước EOP 2792ELB PDF Tháng Bảy 23, 2018
Giá thầu nước EOP 2840 PDF Tháng Tám 17, 2018
Giá thầu EOP nước 2846 PDF Tháng Bảy 23, 2018
Giá thầu nước EOP 2850 PDF Tháng Tám 17, 2018
Giá thầu EOP nước 2888 PDF Tháng Bảy 23, 2018
Giá thầu nước EOP 2894 PDF Tháng Tám 17, 2018
Giá thầu EOP nước 2896 PDF Tháng Tám 17, 2018
Giá thầu nước EOP 2897 PDF Tháng Tám 17, 2018
Giá thầu EOP Nước 2900 PDF Tháng Bảy 23, 2018
Giá thầu EOP nước 2902 PDF Tháng Bảy 23, 2018
Giá thầu EOP nước 2903 PDF Tháng Bảy 23, 2018
Giá thầu EOP nước 2907 PDF Tháng Bảy 23, 2018
Giá thầu EOP nước 2094: Bể lắng tại Belmont WTP PDF Tháng Mười Hai 31, 2018
Water EOP Bid 2906: Dịch vụ Cảnh quan & Trồng cây cho Cơ sở hạ tầng Nước mưa Xanh PDF Tháng Mười Hai 31, 2018
Giá thầu EOP nước 2915 PDF Tháng Bảy 23, 2018
Giá thầu EOP nước 2918ELB PDF Tháng Bảy 23, 2018
Giá thầu EOP nước 2919 PDF Tháng Bảy 23, 2018
Giá thầu EOP Nước 2926: Chuyển tiếp đường ống dẫn nước & Tái thiết cống rãnh ở 62 nnd St. PDF Tháng Mười Hai 31, 2018
Giá thầu EOP Nước 2927: Rơle Đường ống dẫn nước ở Alma St. từ Hoffnagle St. PDF Ngày 25 tháng 1 năm 2019
Giá thầu EOP nước 2930: Chuyển tiếp đường ống dẫn nước và tái thiết cống rãnh ở Ed gemont St. PDF Ngày 25 tháng 1 năm 2019
Giá thầu EOP nước 2931 PDF Ngày 25 tháng 1 năm 2019
Giá thầu EOP Nước 2941: Chuyển tiếp đường ống dẫn nước ở đường số 6 từ Fitzwater St đến Carpenter St PDF Tháng Mười Hai 31, 2018
Giá thầu EOP nước 2949: Tái thiết & lót cống, Rơle đường ống dẫn nước và Cơ sở hạ tầng xanh PDF Tháng Mười Hai 31, 2018
Giá thầu EOP Nước 2954: Chuyển tiếp đường ống dẫn nước ở Memphis St từ Cambria St đến Ann St PDF Tháng Mười Hai 31, 2018
Giá thầu EOP nước 2957: Rơle đường ống dẫn nước 65th & Haverford Ave PDF Tháng Mười Hai 31, 2018
Water EOP Bid 2973: Cơ sở hạ tầng nước mưa xanh Các vị trí khác nhau PDF Tháng Mười Hai 31, 2018
Giá thầu EOP nước 2982: Cơ sở hạ tầng nước mưa xanh 8 & Brown PDF Tháng Mười Hai 31, 2018
Giá thầu EOP nước 2994: Cơ sở hạ tầng nước mưa xanh Tren ton & Sân chơi Auburn PDF Tháng Mười Hai 31, 2018
Giá thầu EOP nước 2996ELB: Chuyển tiếp đường ống dẫn nước và tái thiết cống rãnh ở Sansom St. từ Juniper sang Broad PDF Tháng Mười Hai 31, 2018
Lên trên