Ale nan kontni prensipal la

Biwo divèsite, jis ak enklizyon

Bati yon gouvènman enklizif ki reflete kominote li yo ak yon vil kote ras se pa yon detèminan nan siksè.

Biwo divèsite, jis ak enklizyon

Kisa nou fè

Biwo Divèsite, Ekite ak Enklizyon (DEI) travay avèk depatman Vil la, patnè ekstèn, ak manm kominote a pou dezame baryè enstitisyonèl ak estriktirèl ki te kenbe anpil rezidan Philadelphia pou twò lontan. Biwo a ap travay pou kreye yon Philadelphia ki pi ekitab, kote ras, gwoup etnik, andikap, sèks, idantite seksyèl, oryantasyon seksyèl, revni, oswa katye yo pa yon detèminan nan siksè. Philadelphia ekitab yon se youn kote tout boujonnen. Li mande pou règleman gouvènman Vil la, sèvis, ak distribisyon resous nan kont pou istwa yo distenk, defi, ak bezwen nan diferan kominote li sèvi.

Pou reyalize objektif sa yo, DEI konsantre sou plizyè priyorite debaz:

  • Bati yon travay-nan tout nivo-ki reflete divèsite nan kominote yo nou sèvi ak yon kilti espas travay ki valè enklizyon ak ekite rasyal kòm tou de yon pwosesis ak rezilta.
  • Avanse yon fondasyon pataje pou entegre ekite rasyal kòm yon prensip gouvène nan bidjè Vil la, angajman kominotè, livrezon sèvis, ak inisyativ enpòtan estratejik.
  • Pwomosyon akizisyon ekitab, kontra, ak rezilta Antreprenarya pou ke chak moun ak tout biznis gen chans pou yo grandi avèk siksè-ki gen ladan sipòte komès nan katye ki te blese pa pratik prete inegal.
  • Travay an kolaborasyon avèk depatman Vil la, patnè kominotè, ak lòt enstitisyon pou konprann rasis enstitisyonèl, elimine inegalite rasyal, ak amelyore rezilta pou tout moun, pandan y ap peye pi pre atansyon a kominote ki vin pi mal la.

DEI gen ladan ak travay kole kole ak:

Konekte

Adrès
City Hall
Sal
215
Philadelphia, Pensilvani 19107
Imèl diversityinclusion@phila.gov
Telefòn: (215) 686-2150
Top