Chuyển đến nội dung chính

Các chương trình giải trí thích ứng và hòa nhập

Hỗ trợ sự phát triển về tinh thần, thể chất, xã hội, văn hóa và cảm xúc của mọi người thuộc mọi khả năng.

Rec For All - Kế hoạch hòa nhập của Parks & Rec

Parks and Rec đã tạo ra một kế hoạch bao gồm toàn hệ thống. Kế hoạch này bao gồm một loạt các khuyến nghị và nguồn lực nhằm tìm cách làm cho các trung tâm giải trí chào đón những nơi dành cho những người khuyết tật và bệnh đa dạng thần kinh. Kế hoạch này hướng đến:

  • Chuyển từ một mô hình cô lập sang bao gồm.
  • Nâng cao năng lực và kết nối trên toàn hệ thống của PPR.
  • Cung cấp dịch vụ tối ưu cho tất cả mọi người.
  • Các chương trình hỗ trợ và tiện nghi cho tất cả mọi người, trong tất cả các khu phố.

Xem “Rec For All - Tạo một lộ trình cho một hệ thống giải trí hòa nhập cho người dân Philadelphia thuộc mọi khả năng.”

Những gì chúng tôi làm

Parks & Rec cung cấp chương trình thích ứng và hòa nhập cho cư dân ở mọi khả năng. Điều này bao gồm những người khuyết tật về thể chất và đa dạng thần kinh.

Trong nhiều năm, chúng tôi đã cung cấp các chương trình đáp ứng mục tiêu này tại Carousel House ở Công viên West Fairmount. Tòa nhà Carousel House ban đầu đã đóng cửa vào năm 2020. Đọc về dự án Xây dựng lại sẽ biến đổi vị trí này.

__________________________

Chương trình bơi

Parks & Rec đang làm việc để làm cho các hồ bơi của chúng tôi có thể truy cập được đối với những người thuộc mọi khả năng. Thang máy hồ bơi có tại một số hồ bơi ngoài trời.

Những thang máy này cung cấp quyền truy cập, tiếp cận cho bất cứ ai cần giúp đỡ xuống nước. Bạn ngồi trên ghế nâng và sau đó được hạ xuống hồ bơi. Người sử dụng xe lăn phải chuyển ra khỏi ghế và lên thang máy.

Thông báo cho nhân viên cứu hộ nếu bạn cần sử dụng thang máy hồ bơi tại các địa điểm sau:

Đầu trang