Chuyển đến nội dung chính

Bá tước Philly

Tài nguyên

Quý vị có thể sử dụng các tài nguyên này để chia sẻ thông tin về vắc-xin COVID-19 với cộng đồng của quý vị.

Thông tin về vắc xin COVID-19 dành cho người lớn


Thông tin về vắc xin COVID-19 dành cho trẻ em


Hướng dẫn về chăm sóc sức khỏe


Công cụ truyền thông xã hội

Đầu trang