Chuyển đến nội dung chính

Đơn vị phản ứng opioid

Cấu trúc và lịch sử

Cấu trúc của chúng tôi

Đơn vị phản ứng opioid (ORU) bao gồm bốn nhóm chiến lược giải quyết các tác động sức khỏe và an toàn của cuộc khủng hoảng này. Các nhóm bao gồm:

  • Hỗ trợ cộng đồng - Tăng sự tham gia của cộng đồng và cơ hội cho cư dân
  • Phòng ngừa - Giảm quá liều và cứu sống
  • An toàn công cộng - Giảm hoạt động tội phạm liên quan đến opioid và tăng cung cấp dịch vụ xã hội
  • Điều trị - Tăng khả năng truy cập, tiếp cận điều trị và các lựa chọn

Mỗi nhóm đang làm việc hướng tới một kế hoạch thống nhất, lớn hơn để giảm bớt gánh nặng opioid cho cộng đồng của chúng ta.


Lịch sử của chúng tôi

Năm 2018, một sắc lệnh hành pháp đã đặt tên cuộc khủng hoảng opioid ngày càng tăng là một trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng. Lệnh này đã tạo ra Dự án Khả năng phục hồi Philadelphia, dẫn đầu phản ứng khẩn cấp trong gần hai năm. Dự án này tập trung vào Kensington, tâm điểm của cuộc khủng hoảng opioid. Trong khi dự án kết thúc vào tháng 12 năm 2019, nhu cầu cộng đồng tiếp tục phát triển.

Vào tháng 2 năm 2020, Thành phố đã ra mắt ORU để tiếp tục và mở rộng công việc này. Điều này đảm bảo rằng cuộc chiến chống lại cuộc khủng hoảng opioid sẽ vẫn là ưu tiên của Thành phố. ORU nhanh chóng phản ứng với những thách thức mới trên toàn thành phố, phần lớn là do tác động to lớn của COVID-19 đối với dịch opioid.

Đầu trang