Chuyển đến nội dung chính

Quỹ chuyển đổi hoạt động

Cơ hội việc làm OTF

OTF tài trợ các vị trí hỗ trợ các dự án chuyển đổi trong các phòng ban trong chính quyền Thành phố.

Không có vị trí nào liên quan đến OTF được mở tại thời điểm này.

Các công việc liên quan đến OTF này không còn chấp nhận đơn đăng ký:

Lên trên