Chuyển đến nội dung chính

Báo cáo khoa học khí hậu hữu ích

Báo cáo này so sánh dữ liệu khí hậu trong quá khứ với các điều kiện dự kiến trong tương lai. Nó cung cấp một điểm khởi đầu chung cho những người quan tâm đến việc xem xét các tác động - tích cực hoặc tiêu cực - của những thay đổi dự kiến trong khí hậu.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Khoa học khí hậu hữu ích cho Philadelphia PDF Trình bày dữ liệu và xu hướng khí hậu để giúp Thành phố lập kế hoạch và chuẩn bị cho các tác động dự kiến. 5 Tháng Năm, 2016
Lên trên