Chuyển đến nội dung chính

Thủ tục trái phiếu chưa được trình bày

Ủy ban Quỹ chìm của Thành phố Philadelphia đã đảm nhận nhiệm vụ mua lại trái phiếu:

  • Đã trưởng thành hoặc được gọi.
  • Bị mất, bị đánh cắp hoặc bị phá hủy (với một số ngoại lệ nhất định).

Các thủ tục trong tài liệu dưới đây có thể giúp bạn thay thế hoặc mua lại trái phiếu của mình. Tìm thêm thông tin về việc mua lại hoặc thay thế trái phiếu không có người nhận.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Thủ tục trái phiếu chưa được trình bày 2020 PDF Các thủ tục này có thể giúp các trái chủ thay thế hoặc mua lại trái phiếu của họ. Tháng Hai 23, 2020
Lên trên