Chuyển đến nội dung chính

Tóm tắt các quy định về mã kéo quay hiện có

Tài liệu đính kèm tóm tắt luật hiện hành điều chỉnh chương trình kéo luân phiên của Thành phố. Tài liệu này nên được giải thích cùng với các quy định quản lý chương trình. Tài liệu này không nhằm mục đích là một danh sách đầy đủ tất cả các điều khoản hoặc quy định của Bộ luật điều chỉnh hoạt động kéo xe tại Thành phố Philadelphia. Xem Phần 9-605 của Bộ luật Philadelphia.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Tóm tắt mã kéo PDF Tài liệu này tóm tắt các quy định kéo luân phiên. Tháng Chín 26, 2018
Lên trên