Chuyển đến nội dung chính

Báo cáo về An toàn Đất và Làm vườn Đô thị

Báo cáo này bao gồm các nghiên cứu mới nhất về chính sách an toàn đất, các cuộc thảo luận và rút ra từ các chuyên gia hàng đầu trong Nhóm Công tác An toàn Đất Philadelphia, cũng như các khuyến nghị cho Thành phố Philadelphia về cách hỗ trợ người trồng đô thị thông qua các tài nguyên và quy trình an toàn đất.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Báo cáo về An toàn Đất và Làm vườn Đô thị PDF Nghiên cứu mới nhất về chính sách an toàn đất và các khuyến nghị về cách hỗ trợ người trồng đô thị thông qua các tài nguyên và quy trình an toàn đất. Tháng Hai 21, 2017
Đầu trang