Chuyển đến nội dung chính

Bản khai bất động sản nhỏ

Bản tuyên thệ bất động sản nhỏ được nộp cho S ổ đăng ký di chúc. Chúng được sử dụng để đơn giản hóa quy trình chứng thực di chúc cho các bất động sản có giá trị từ 50.000 đô la trở xuống.

Bạn có thể xem các biểu mẫu chứng thực di chúc phổ biến khác do Bang Pennsylvania và Sổ đăng ký di chúc cung cấp.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Bản tuyên thệ bất động sản nhỏ PDF Một hình thức được sử dụng để đơn giản hóa quy trình chứng thực di chúc cho các bất động sản nhỏ. Tháng Mười Hai 28, 2020
Lên trên