Chuyển đến nội dung chính

Chiến lược sử dụng an toàn hơn cho thuốc không opioid

Mỗi khu phố ở Philadelphia đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi một dịch bệnh sử dụng opioid và quá liều. Thuốc không opioid cũng đang ảnh hưởng đến Philadelphia, bao gồm:

  • Cannabinoids tổng hợp (K2)
  • Cocaine/vết nứt
  • Methamphetamine (meth)
  • Phencyclidine (PCP).

Tìm hiểu về các chiến lược sử dụng an toàn hơn cho các loại thuốc không opioid này. Xem các tờ thông tin bên dưới, và cũng xem:

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Cannabinoids tổng hợp (K2) PDF Các chiến lược sử dụng an toàn hơn cho cannabinoids tổng hợp (K2). Tháng Tám 12, 2019
Cocaine/Crack PDF Chiến lược sử dụng an toàn hơn cho cocaine/crack. Tháng Tám 12, 2019
Methamphetamine (meth) PDF Các chiến lược sử dụng an toàn hơn cho methamphetamine (meth). Tháng Tám 12, 2019
Phencyclidine (PCP) PDF Các chiến lược sử dụng an toàn hơn cho phencyclidine (PCP). Tháng Tám 12, 2019
Đầu trang