Chuyển đến nội dung chính

Yêu cầu một mẫu tài liệu nghi lễ

Sử dụng biểu mẫu này để yêu cầu các trích dẫn chính thức của Thành phố, cống phẩm, tuyên bố và thư từ Văn phòng Đại diện Thành phố.

Lưu ý rằng tất cả các yêu cầu được giới hạn ở một cá nhân hoặc tổ chức mỗi năm và phải được nhận ít nhất ba tuần trước khi tài liệu cần thiết. Gửi một bản nháp với biểu mẫu sẽ đẩy nhanh quá trình.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
2023 Yêu cầu một tài liệu nghi lễ PDF 24 Tháng Một, 2023
Đầu trang