Chuyển đến nội dung chính

Đơn xin và hướng dẫn cuộc họp xác định phạm vi dự án

Trang này chứa các ứng dụng và hướng dẫn cho các cuộc họp xác định phạm vi dự án và đánh giá kế hoạch tổng thể với Bộ Giấy phép và Thanh tra (L & ampI).

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Mẫu phê duyệt chính PDF Hoàn thành biểu mẫu này và bao gồm nó với đơn xin phê duyệt chính của bạn. Tháng Mười Hai 23, 2020
Mẫu cuộc họp phạm vi dự án PDF Hoàn thành biểu mẫu này và mang nó theo bạn đến cuộc họp xác định phạm vi dự án đã lên lịch của bạn. Tháng Mười 22, 2020
Lên trên