Chuyển đến nội dung chính

Tài liệu xem xét kế hoạch sơ bộ

Bộ Giấy phép và Kiểm tra (L & I) cung cấp dịch vụ đánh giá cho các câu hỏi thiết kế trước khi bắt đầu một dự án xây dựng. Trang này bao gồm mẫu đơn xin liên quan đến các dịch vụ đánh giá này.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Đơn xin xem xét sơ bộ PDF Sử dụng đơn xin này để nộp đơn xin xem xét kế hoạch sơ bộ hoặc cuộc họp dự án sơ bộ của một dự án xây dựng. 11 Tháng Tư, 2023
Đầu trang