Chuyển đến nội dung chính

Đánh giá thực tiễn và thủ tục của Văn phòng Đánh giá Tài sản

Văn phòng Đánh giá Tài sản của Thành phố Philadelphia (OPA) gần đây đã công bố đánh giá lại các tài sản của thành phố cho năm tính thuế 2023. Một báo cáo độc lập từ nhà xuất bản chính, nhà giáo dục và người lãnh đạo các tiêu chuẩn trong lĩnh vực thẩm định và quản lý hàng loạt cho thấy rằng việc đánh giá lại tài sản mới được phát hành ở Philadelphia đáp ứng các tiêu chuẩn ngành về thống kê thẩm định hàng loạt chính.

Đầu trang