Chuyển đến nội dung chính

Cung cấp năng lượng cho tương lai của chúng ta: Tầm nhìn năng lượng sạch cho Philadelphia

Cung cấp năng lượng cho tương lai của chúng ta: Tầm nhìn Năng lượng Sạch cho Philadelphia là một lộ trình cho Thành phố của chúng tôi nêu bật các xu hướng hiện tại và dự kiến trong hệ thống năng lượng của chúng tôi và xác định các cơ hội cho tất cả người dân Philadelphia để đạt được các mục tiêu về khí hậu và năng lượng của chúng tôi.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Cung cấp năng lượng cho tương lai của chúng ta: Tầm nhìn năng lượng sạch cho Philadelphia (Báo cáo đầy đủ) PDF Tầm nhìn cho một Philadelphia đạt được mục tiêu của Thị trưởng Kenney là giảm 80% lượng khí thải carbon so với mức năm 2006 vào năm 2050 trong khi nhấn mạnh công bằng và sức khỏe cho tất cả người dân Philadelphia. Tháng Tám 21, 2018
Cung cấp năng lượng cho tương lai của chúng ta: Tầm nhìn năng lượng sạch cho Philadelphia (Tóm tắt) PDF Hướng dẫn tóm tắt ngắn gọn cho báo cáo đầy đủ về Cung cấp năng lượng cho Tương lai của chúng ta. Tháng Tám 21, 2018
Kế hoạch Hành động Tầm nhìn Năng lượng Sạch PDF Kế hoạch Hành động xác định các chương trình và chính sách chính mà Thành phố có thể thúc đẩy vào năm 2020 để cắt giảm ô nhiễm carbon và nhanh chóng hướng tới một tương lai năng lượng sạch. Tháng Tám 21, 2018
Đầu trang