Chuyển đến nội dung chính

Kế hoạch tổng thể Đường mòn Philadelphia

Ủy ban Quy hoạch Thành phố Philadelphia (PCPC), Sở Công viên và Giải trí, và Văn phòng Hệ thống Giao thông và Cơ sở hạ tầng đã tạo ra một kho lưu trữ các con đường mòn và một chiến lược để tạo ra những con đường mới. Các cơ quan thành phố liên quan đến quy hoạch và xây dựng đường mòn sử dụng điều này như một hướng dẫn để ưu tiên xây dựng những con đường mòn mới.

Đầu trang