Chuyển đến nội dung chính

Biểu mẫu Tín dụng Thuế của Chương Trình Việc Làm Tái Nhập Cảnh Philadelphia (PREP)

Thành phố Philadelphia cung cấp một khoản tín dụng thuế cho những người sử dụng lao động thuê công dân trở về sau khi bị giam giữ thông qua Chương trình Việc làm Tái nhập cảnh Philadelphia (PREP). Sử dụng các hình thức này để áp dụng.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Mẫu đơn xin Tín Thuế PREP PDF Sử dụng mẫu đơn này để nộp đơn xin Tín Thuế của Chương Trình Việc Làm Tái Nhập Cảnh Philadelphia (PREP). Tháng Sáu 15, 2022
Đơn xin cấp Giấy chứng nhận tín dụng thuế PREP PDF Sử dụng biểu mẫu này để nộp đơn xin giấy chứng nhận xác nhận đủ điều kiện cho Tín dụng Thuế Chương Trình Việc Làm Tái Nhập Cảnh Philadelphia (PREP). Tháng Sáu 15, 2022
Lên trên