Chuyển đến nội dung chính

Bản đồ đường chính sách thực phẩm Philadelphia

Tài liệu này đóng vai trò hướng dẫn về hệ thống thực phẩm của Philadelphia. Sử dụng “lộ trình” để tìm hiểu về các vấn đề, thách thức và cơ hội xung quanh hệ thống thực phẩm và tìm hiểu cách bạn có thể hỗ trợ sức khỏe của Philadelphian và truy cập, tiếp cận thực phẩm thông qua một loạt các khuyến nghị.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Bản đồ đường chính sách thực phẩm Philadelphia PDF Bản đồ lộ trình về các vấn đề, thách thức, cơ hội và khuyến nghị xung quanh hệ thống thực phẩm của Philadelphia. Tháng Hai 21, 2017
Lên trên