Chuyển đến nội dung chính

Kế hoạch mở lại quá trình chuyển đổi COVID-19 của Bộ Nhà tù Philadelphia

Kế hoạch chuyển tiếp của Bộ Nhà tù Philadelphia (PDP) mô tả những thay đổi mà bộ sẽ thực hiện khi Thành phố mở cửa trở lại. Kế hoạch này nhằm mục đích giảm thiểu sự lây lan của COVID-19 trong các cơ sở PDP.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Kế hoạch chuyển tiếp mở lại COVID-19 của Bộ Nhà tù Philadelphia PDF Kế hoạch này mô tả cách PDP sẽ chuyển đổi sang một kế hoạch hoạt động cởi mở hơn trong khi giảm thiểu sự lây lan của COVID-19. Tháng Sáu 22, 2020
Lên trên