Chuyển đến nội dung chính

Thông tin đơn xin giấy phép

Bộ Giấy phép và Thanh tra (L & I) chấp nhận đơn xin giấy phép trực tiếp tại Trung tâm Giấy phép và Giấy phép. Tài liệu này cung cấp thông tin cho các bài nộp trực tiếp.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
T ờ thông tin xử lý giấy phép giấy PDF Tờ thông tin này cung cấp chi tiết về các yêu cầu để nộp đơn xin giấy phép tại Trung tâm Giấy phép và Giấy phép. Tháng Sáu 7, 2022
Lên trên