Chuyển đến nội dung chính

Kế hoạch quản lý chất thải đô thị

Luật tiểu bang yêu cầu các thành phố và thị trấn xây dựng kế hoạch quản lý chất thải đô thị và cập nhật kế hoạch mười năm một lần. Kế hoạch hiện tại của Philadelphia bao gồm các năm 2019 đến 2028.

Kế hoạch quản lý chất thải đô thị thể hiện:

  • Năng lực xử lý hoặc xử lý của Philadelphia đối với tất cả chất thải rắn đô thị do Thành phố tạo ra.
  • Nỗ lực của thành phố để thực hiện các sáng kiến tái chế khả thi.

Kế hoạch 2019-2028 bao gồm thông tin về các hợp đồng xử lý chất thải và tái chế đã được thực hiện giữa Thành phố và các nhà xử lý chất thải và tái chế trong khu vực vào tháng 7 năm 2019.

Ủy ban Tư vấn Tái chế và Chất thải rắn (SWRAC) đã giúp tạo ra kế hoạch này và họp trên cơ sở liên tục để kiểm tra tiến độ thực hiện.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Kế hoạch quản lý chất thải đô thị 2019-2028 PDF Báo cáo của Thành phố cho Sở Bảo vệ Môi trường Pennsylvania. Tháng Mười 2020
Kế hoạch quản lý chất thải đô thị - Phụ lục A PDF Tài liệu hợp đồng xử lý rác thải dân cư và tái chế ở Philadelphia Tháng Mười 2020
Kế hoạch quản lý chất thải đô thị - Phụ lục B PDF Pháp lệnh thành phố Tháng Mười 2020
Kế hoạch quản lý chất thải đô thị - Phụ lục C PDF Chương trình họp, biên bản và tài liệu của SWRAC (cập nhật kế hoạch 2019-2020) Tháng Mười 2020
Kế hoạch quản lý chất thải đô thị - Phụ lục D PDF SWRAC bình luận về dự thảo kế hoạch Tháng Mười 2020
Lên trên