Chuyển đến nội dung chính

Danh sách kiểm tra L&I

Trang này chứa danh sách kiểm tra mà nhân viên của Bộ Giấy phép và Thanh tra (L & I) sử dụng trong quá trình kiểm tra để đánh giá việc tuân thủ mã. Những tài liệu này bao gồm danh sách kiểm tra để kiểm tra hàng năm.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Danh sách kiểm tra cao tầng PDF Danh sách kiểm tra kiểm tra để kiểm tra an toàn cháy nổ hàng năm của các cấu trúc cao tầng. 7 Tháng Hai, 2023
Đầu trang