Chuyển đến nội dung chính

Kế hoạch chiến lược CNTT

Để thiết lập một chiến lược toàn diện cho việc sử dụng công nghệ để thúc đẩy sự thay đổi, Thành phố Philadelphia đã phát triển Kế hoạch Chiến lược CNTT thông qua một quy trình kết hợp sự tham gia và phản hồi của công chúng.

Chiến lược CNTT của chúng tôi nhấn mạnh sự phát triển của công nghệ trong chính phủ - hỗ trợ các hoạt động và cơ sở hạ tầng đồng thời cung cấp các tương tác có ý nghĩa công cộng với công nghệ. Kế hoạch phác thảo những nỗ lực hiện tại cũng như các sáng kiến và chiến lược trong tương lai nhằm kết nối công nghệ với sự đổi mới, tham gia, truy cập, và hiệu quả.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Kế hoạch chiến lược CNTT 2019 PDF Tháng Mười 16, 2019
Lên trên