Chuyển đến nội dung chính

Hướng dẫn và mẫu đơn xin cấp chứng nhận an toàn thực phẩm

Các doanh nghiệp thực phẩm ở Philadelphia phải có một nhân viên được chứng nhận về an toàn thực phẩm có mặt bất cứ khi nào họ hoạt động, cho dù doanh nghiệp có mở cửa cho công chúng hay không.

Những nhân viên được chỉ định này phải hoàn thành khóa học an toàn thực phẩm với nhà cung cấp đã được phê duyệt và nhận Chứng chỉ Nhân viên An toàn Thực phẩm của Thành phố Philadelphia chính thức.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Đơn xin cấp chứng nhận an toàn thực phẩm PDF Hướng dẫn và mẫu đơn xin được chứng nhận an toàn thực phẩm. 27 Tháng Ba, 2024
Nhà cung cấp khóa đào tạo về an toàn thực phẩm PDF Danh sách các nhà cung cấp khóa đào tạo chứng nhận an toàn thực phẩm. 29 Tháng Ba, 2024
Lên trên