Chuyển đến nội dung chính

Công bằng và Cơ hội cho tất cả mọi người: Đưa Philadelphia tiến lên

Thị trưởng Jim Kenney đã công bố một báo cáo, Công bằng và Cơ hội cho Tất cả: Di chuyển Philadelphia về phía trước, phác thảo các ưu tiên cốt lõi của Chính quyền trong năm cuối cùng của nhiệm kỳ tám năm của ông. Báo cáo phản ánh cam kết vững chắc của Thị trưởng Kenney trong việc đấu tranh cho tương lai của tất cả người dân Philadelphia, bất kể khu phố hoặc mã bưu điện của họ.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Công bằng và Cơ hội cho Tất cả mọi người: Di chuyển Philadelphia về phía trước PDF Ngày 11 tháng 1 năm 2023
Đầu trang